Home เรื่องเล่าตอนเข้าค่าย ค่ายคุณธรรมเน้นคุณภาพ
ค่ายคุณธรรมเน้นคุณภาพ
Wednesday, 29 March 2017 08:16

ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ  วัดวะภูแก้ว
 
 

พุทธทำนาย

 พระพุทธองค์ทรงพยากรณ์ไว้ว่า  โลกในยุคกึ่งพุทธกาล (หลังปี 2500)  จะเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงหลายอย่างและศีลธรรมจะเสื่อมถอยลงเรื่อยๆ

 

          สรุป  :โลกจะเสื่อมถอยทั้งด้านกายภาพและจิตวิญญาณ

 

          ข้อสังเกต : ความเสื่อมมาเร็วและแรงกว่าที่คิดหรือไม่  เพราะเราเพิ่งเลยช่วงกึ่งพุทธกาลมาเพียง 60 ปี  แล้วอีกสองพันกว่าปีข้างหน้าล่ะ  จะอยู่กันอย่างไร
 
          คำถาม  :  เราจะปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามยถากรรม  หรือควรจะมีบทบาทในการแก้ปัญหาเพื่อให้สถานการณ์ดีขึ้น หรือรุนแรงน้อยลง  

 

 

 

ทางเลือกของคนดีคือไม่ดูดาย

 

ในฐานะบุคลากรทางการศึกษา  ได้ชื่อว่าเป็น “ครู”  แปลว่า  ผู้รับภาระหนัก  สังคมจึงยกย่องให้เป็น  ปูชนียบุคคล  เราจึงไม่ควรดูดายหรือเพิกเฉยต่อปัญหานี้  ต้องร่วมมือร่วมใจผนึกกำลัง  ช่วยกันยกระดับหรือเยียวยาสังคมให้ดีขึ้นเต็มกำลังความสามารถ

 

 

 

 

ต้นตอของปัญหาคือการจัดการศึกษาที่หลงทิศ

 

ท่านพุทธทาสกล่าวว่า  การศึกษาที่ไม่ให้ความสำคัญกับคุณธรรม  เป็นการศึกษาแบบพระเจดีย์ยอดด้วน  หรือสุนัขหางด้วน

 

คำถามคุณครูทั้งหลายยอมรับไหมว่า  การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนส่วนใหญ่ในปัจจุบัน  ให้ความสำคัญกับ “ความเก่ง” จนสุดโต่ง แต่มีพื้นที่ให้ “ความดี”  เพียงน้อยนิด

 

 

 

 

 

การศึกษาแบบพระเจดีย์ยอดด้วน

 

          การจัดการเรียนการสอนหรือการจัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจึงออกมาในแนวนี้ :

 

          • ไม่มีเวลาแทรกคุณธรรมในการสอน  เร่งด้านวิชาการเพียงอย่างเดียว  อัดเต็มที่  แถมมีติวนอกเวลาและวันหยุด  จนเด็กแฮงก์เพราะไม่มีเวลาผ่อนคลายให้ชีวิตมีความสมดุล
 
          • จัดค่ายคุณธรรมตามนโยบาย  แต่จัดแบบแกนๆ ขอไปที  ให้แล้วๆ ไป  พอได้รายงาน  บางทีรายงานเท็จ  จัดจริงวันเดียว  แต่รายงานและทำหลักฐานว่าจัด 3 วัน  (แหล่งข่าวจากครูดีกระซิบมา)  เช่น
         - จัดที่โรงเรียน  วันเดียวจบ  กลัวเปลืองงบ  เสียเวลา  กลัวเสี่ยงอันตรายจากการเดินทางออกนอกสถานที่
         - ถ้าจะพานักเรียนไปเข้าค่ายที่วัด  ไปวัดไหนก็ได้  เข้าใจ (ผิดๆ)  ว่าวัดไหนก็สอนได้เหมือนกัน
         - จัดค่ายเน้นสันทนาการ  บางครั้งตลกโปกฮา  สนุกสนานเป็นหลัก  เพราะกลัวเด็กๆ เบื่อ
 เลยกลายเป็นปฏิบัติกิเลส  ไม่ใช่ปฏิบัติธรรม
(แต่ถ้าเป็นงานวิชาการ  โดยเฉพาะทัศนศึกษา  ไกลแค่ไหนก็ไปได้ไม่เสียดายงบประมาณและเวลา  ไม่กลัวเสี่ยงอันตรายจากการเดินทาง)

 

 

 

 

 

ทุกปัญหามีทางออก  ถ้าไม่ยอมแพ้แก้ได้ไม่ยาก

 

          • สร้างแนวร่วม  ผนึกพลังคุณธรรมเพื่อสู้พลังอธรรม  จะได้ไม่ต้องสู้อย่างโดดเดี่ยวและอาจเหี่ยวเฉาในที่สุด

 

          • ผู้มีอำนาจ  (ผู้บริหาร  รองฯ  หัวหน้าหมวด ฯลฯ)  ใช้อำนาจโดยธรรม  ถ้ามีการต่อต้านงานคุณธรรม  จำเป็นต้องใช้ “คำสั่ง”  ก็ต้องทำ  เพราะเป็นคำสั่งที่แฝงด้วยเมตตา  ให้ทุกคนได้มีโอกาสทำดีร่วมกัน
 

 

 

 

 

“ค่ายคุณธรรม”  จำเป็นไหม?

 

     จำเป็น ! ไม่ใช่เพราะเป็นคำสั่งหรือนโยบาย  แต่เป็นการ  “เพาะเมล็ดพันธุ์”และ  “ปลูกฝัง”  คุณความดีไว้ในจิตสำนึกที่หยั่งลงในระดับค่อนข้างลึกกว่ากิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมรูปแบบอื่นๆ   แต่ต้องทำให้ถูก  และทำให้ถึง

 

 

 

 

 

 

“ค่ายคุณธรรม”  ที่เน้น  “คุณภาพ” 

           • ค่ายคุณธรรมที่มีประสิทธิภาพที่สุด  คือค่ายที่เน้นการ “ฝึกจิต”  เพราะเป็นการปลูกฝังคุณธรรมได้ถูกจุดและลงลึกที่สุด  ซึ่งต้องอาศัยปัจจัยเอื้อดังนี้

               1. จัดเวลา  “อบรม”  “บ่มเพาะ”  อย่างต่อเนื่อง  อย่างน้อย  3  วัน
               2. จัด
หลักสูตร ให้เหมาะสม  ไม่ตึง  ไม่หย่อนเกินไป  มีความสมดุลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
               3.
คณะวิทยากร มีความสามารถ  และความชำนาญในการดำเนินกิจกรรม
               4.
บรรยากาศที่สงบร่มรื่น  
               5. เป็นค่ายที่มีความเชื่อมโยงการปฏิบัติในค่ายกับการดำเนินชีวิตประจำวัน

 

 

 

 

แนะนำ “แดนธรรมวะภูแก้ว”

 (ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ  กระทรวงศึกษาธิการ  วัดวะภูแก้ว  อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา)

ที่นี่  คือ...
       • ดินแดนศักดิ์สิทธิ์  สร้าง  “คน”  ให้เป็น  “มนุษย์”  (ผู้มีใจสูง)
       • เปลี่ยนเด็กดื้อให้เป็นเด็กดี  เด็กหมดอนาคตให้มีอนาคต
       • สร้างสำนึกของความกตัญญูต่อบิดา-มารดา  ผู้มีพระคุณ  ประเทศชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์
       • สร้างจิตสำนึกในวิชาชีพ ให้เห็นคุณค่าในวิชาชีพที่ทำอยู่  โดยเฉพาะอาชีพ “ตามรอยโพธิสัตว์” (ครู  หมอ  พยาบาลตำรวจ  เจ้าหน้าที่รัฐ ฯลฯ)

 

 

 

■ทำไมจึงเลือกใช้ “การฝึกจิต”  ด้วยการเจริญสติ  และทำสมาธิภาวนา


     ●พระพุทธศาสนาสอนว่าเรามีใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน  ทุกอย่างสำเร็จด้วยใจ
     ● นักวิทยาศาสตร์ทางจิตพบว่า  จิตที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องจะมีอานุภาพมาก
     ●นักจิตวิทยาเห็นว่า  การเจริญสติ  การทำสมาธิภาวนาสามารถยกระดับจิตใจลึกถึงรหัสพันธุกรรม (NEUROLINKGE   PROGRAM)
-------> พุทธศาสตร์  และวิทยาศาสตร์  มีความเห็นสอดคล้องกันว่า  พฤติกรรมของเรามีจิตเป็นผู้สั่ง
 การแก้ปัญหาพฤติกรรม  ที่ตรงจุดที่สุด  คือแก้ที่จิต

 

 

 

■การจัดหลักสูตร / กิจกรรม  ที่สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้


ฝึกการเจริญสติ  และสมาธิ  ในการทำงานต่อไปนี้ : สวดมนต์  เดินจงกรม         นั่งสมาธิ  ฟังบรรยาย  อ่านหนังสือ  บริหารกาย
ไม่เน้นสนุกสนาน  คึกคะนอง  ขาดสติ  แต่ให้มี
ความร่าเริงในธรรม

 

 

 

 

■มีปัจจัยเอื้อพร้อมที่จะน้อมจิตให้มีความสงบและมีพลัง


     ●สถานที่สงบร่มรื่น  ท่ามกลางแมกไม้สีเขียว  อากาศถ่ายเทได้ดี ทำให้คลายเครียด  และเกิดความสงบได้ง่าย
     ●หลักสูตรที่ลงตัว  ทดลองมากว่า  20  ปี  ไม่ตึง  ไม่หย่อนเกินไป  ภาคทฤษฏี  และปฏิบัติมีความสมดุล  เหมาะสมกับทุกวัย  ทุกอาชีพ
     ●วิทยากรที่มีคุณภาพ  ชำนาญงาน  มีกลยุทธ์ในการถ่ายทอดที่น่าสนใจ

 

 

 

■ผลงานได้รับการยอมรับ

     ●ได้รับสมญานามเป็น “แดนธรรมวะภูแก้ว”  ในคำขวัญอำเภอสูงเนิน
     ● ได้รับการประเมินจากศูนย์คุณธรรมว่าเป็น 1 ใน 4 โครงการ  ที่ถือว่าประสบความสำเร็จ (ประเมิน 50 โครงการทั่วประเทศ  ด้วยการส่งนักวิจัยมาสังเกตการณ์การอบรมอย่างใกล้ชิด)
     ●เป็น 1 ใน 56 สถานที่ปฏิบัติธรรมระดับประเทศ  ที่ได้รับการแนะนำว่าเหมาะสมกับการปฏิบัติธรรม

 

 

■ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ

     ● จิตที่มีพลัง  คือ  พลังสติ  สัมปชัญญะ  สมาธิ  จะพัฒนาสติปัญญา ( IQ) และปัญญาสัมมาทิฏฐิ   รู้ผิดชอบชั่วดี (EQ)
     ● มีภูมิคุ้มกันต่อสิ่งยั่วยุให้ทำผิดทำชั่ว
     ● มีความอดทนต่อปัญหาอุปสรรค
     ● พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส  พลิกบาปให้เป็นบุญ
     ● สงบได้ท่ามกลางความวุ่นวาย  สบายท่ามกลางความทุกข์  สุขท่ามกลางความไม่สบาย  

 

 

 

ปัญหาคาใจ

 

ปิดค่ายแล้ว  จากภาพรวมของการจัดอบรมมากว่า 20 ปี  ผู้ผ่านการอบรมอย่างน้อย 70%  มีจิตสำนึกและพฤติกรรมเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น

แต่!  อาจจะมีคำถามกวนใจจากฝ่ายต่อต้านตามมา  เตรียมตั้งรับไว้ให้พร้อม


     ●ทำไมให้ทำสมาธินานนัก  ตั้ง 20 – 30 นาที

     ตอบ  เพื่อฝึกความอดทน  และสะสมความสงบ  ถ้าทำสมาธิ 5 นาทีเลิก!  ปวดขา เลิก!  เด็กจะเป็นคนจับจด    สมาธิสั้นไม่มีความอดทนอดกลั้น
     (น่าถามกลับว่า  วิชาที่คุณครูสอนอยู่ทำไมต้องสอนตั้ง 50 นาที  ทำไมไม่สอนแค่    5 – 10 นาที  เพราะเด็กหลายคนก็เบื่อเหมือนกันนะ)

 

     • เด็กคนนี้ก็ยังแย่เหมือนเดิม  ไม่เห็นดีขึ้นเลย (เจาะจงยกตัวอย่างเด็กที่พัฒนาการ ไม่ดีขึ้น)
     ตอบ   ไม่มีงานไหนที่จะทำได้ผล 100%  แม้แต่การเรียนในโรงเรียนก็ไม่ได้ทำให้เด็กเก่งและดีทุกคน  จะได้ดีเฉพาะเด็กที่ เอาดี

 

 

     • เด็กที่ดีขึ้น  ก็ดีอยู่ไม่กี่วัน  แล้วก็กลับมาแย่อีก
     ตอบ  - ถ้าไม่ได้มาเข้าค่าย  อาจหาวันที่เป็นคนดีไม่ได้สักวัน  ดีได้วันสองวันก็เลิศแล้ว  และน่าจะมีเด็กที่เปลี่ยนพฤติกรรมได้ยั่งยืนหลายคน  น่าจะคิดบวกบ้าง
     -เด็กมาเข้าค่าย 3 วัน 5 วัน  ยังกลับลำได้  แต่อยู่ในโรงเรียน 3 ปี 5 ปี  กลับตัวได้ไหม

 

 

     ●ถ้าต้องการให้พฤติกรรมที่พึงประสงค์ยั่งยืน  จะทำอย่างไร
     - การปฏิบัติต่อเนื่องในชีวิตประจำวัน  ด้วยการทำสมาธิ  และการทำการงานอย่างมีสติ  เป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันทางจิต  (ถึงจะทำได้ไม่มาก  ก็ยังดีกว่าไม่ทำเลย  ยิ่งทำมากยิ่งได้มาก)
     -  กำลังใจจากครอบครัวและโรงเรียน  เป็นการเสริมภูมิคุ้มกันอย่างดี
     - การต่อยอดจากโรงเรียน  ด้วยการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม  เช่น  การเน้นให้นักเรียนทำสมาธิในการเรียนด้วยความจดจ่อ  ทำสมาธิ (หลับตาดูจิต  ดูลมหายใจ)  5 นาทีก่อนเรียน  ใส่บาตร  ฟังธรรม  บำเพ็ญจิตอาสา ฯลฯ


 

 


Last Updated on Saturday, 08 April 2017 03:32
 

ค้นหา (พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา แล้วกดปุ่ม Enter)

ร้านจักรวาลอ๊อกซิเย่น

Banner

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

Banner

เข้า Facebook ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว

Banner

แห่เทียนพรรษา 2558

Banner

ฐานิยปูชา 2556

Banner

www.thaniyo.net

Banner

ฐานิยปูชา 2555

Banner

เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

วัดป่าสาลวัน

Banner

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

palungdham.com

Banner

ฐานิยปูชา 2553

Banner

สำรวจความคิดเห็น

เหตุผล สำคัญที่สุด ในการเข้ารับการอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ?
 

แบบสำรวจความคิดเห็น

วัดวะภูแก้วควรปรับปรุงเรื่องใดมากที่สุด
 

แบบสำรวจ

พระสงฆ์ในทัศนะของท่าน ?
 

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านได้ที่สมุดเยี่ยม

Banner