Home วัดวะภูแก้ว โครงการอบรมพัฒนาจิตเยาวชน
โครงการอบรมพัฒนาจิตเยาวชน PDF Print E-mail
Sunday, 13 September 2009 12:44

โครงการอบรมพัฒนาจิตเยาวชน

1. ความเป็นมา โครงการอบรมพัฒนาจิตเยาวชน ซึ่งจัดขึ้นที่ วัดวะภูแก้ว ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา เป็นโครงการที่อยู่ในความอุปถัมภ์ของหลวงพ่อพุธ ฐานิโย ได้เริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2533 โดยทางโรงเรียนเป็นผู้ดำริ และขอให้ผู้รับผิดชอบการอบรม (ดร. ดาราวรรณ เด่นอุดม) ช่วยจัดอบรมให้


หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย ผู้อุปถัมภ์ โครงการอบรมพัฒนาจิตเยาวชน ที่ วัดวะภูแก้ว การอบรมในช่วง 2 ปีแรก จัดเพียงปีละ 2 – 3 รุ่น และเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ เป็นปีละ 10 – 20 – 30 รุ่น จนถึงปัจจุบันเฉลี่ยปีละ 40 รุ่น เนื่องจากได้รับผลเป็นที่น่าพอใจ กล่าวคือ นักเรียนที่ผ่านการอบรมจำนวนมาก มีผลการเรียนดีขึ้นและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นมาก

2. หลักการและเหตุผล ชีวิตมีองค์ประกอบของธาตุ 2 ส่วน คือ ร่างกายและจิตใจ โดยหลักวิทยาศาสตร์ ร่างกายจัดอยู่ในพวกสสาร ซึ่งโดยธรรมชาติ เป็นรูปธรรมที่มีความเปลี่ยนแปลงได้ มีความเสื่อมและสูญสลายไปในที่สุด ส่วนจิตใจเป็นพลังงานซึ่งมองไม่เห็นเป็นรูปร่าง แต่ก็เป็นสภาพที่มีอยู่และไม่อาจถูกทำลายได้ ชีวิตที่มีคุณภาพจะต้องมีความสมบูรณ์และแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ซึ่งคุณภาพชีวิตดังล่าวสามารถสร้างขึ้นได้โดยการบริหารกายและบริหารจิต

โดยสภาพที่เป็นอยู่ มนุษย์ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับกายมากกว่าจิตหลายเท่า และมีจำนวนไม่น้อยที่ไม่ใส่ใจกับเรื่องของจิตเลย วิถีชีวิตจึงเกิดความไม่สมดุล มุ่งเน้นการบำรุงบำเรอความสุขทางกาย ทุ่มเทเงินทองเพื่อความสวยงามของร่างกายและความมั่งมีด้านวัตถุ จนก่อให้เกิดปัญหาครอบครัวและสังคมหลายด้าน ความเสื่อมโทรมด้านจิตใจคือคุณธรรมนั้นจะนับว่าอยู่ในขั้นวิกฤตก็ว่าได้ การแก้ปัญหาดังกล่าว หากยังละเลยเรื่องของ “จิต” ก็ยังเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกจุด เพราะ “จิต” หรือ “ใจ” เป็นบ่อเกิดของความดีและความชั่วทั้งปวง ดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่า “ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ มีใจเป็นประธาน ทุกอย่างสำเร็จด้วยใจ” การพัฒนาจิตจึงเป็นรากแก้วของการพัฒนาทุกเรื่อง ดังที่มีผู้กล่าวว่า “จะปลูกพืชต้องเตรียมดิน จะกินต้องเตรียมอาหาร จะพัฒนางานต้องพัฒนาคน การพัฒนาคน (ทรัพยากรมนุษย์) ต้องเริ่มที่การพัฒนาจิต จะพัฒนาอะไรก็ติดถ้าจิตไม่พัฒนา” ดังนั้น งานพัฒนาจิตจึงมีความสำคัญอย่างมากที่ทุกคนควรจะนำไปใช้เป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม

 

 

 

โครงการอบรมพัฒนาจิต ณ วัดวะภูแก้ว มูลนิธิสายธารธรรม ในความอุปถัมภ์ของพระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย) และศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติวัดวะภูแก้ว เห็นความสำคัญและคุณค่าของการพัฒนาจิตเพื่อช่วยแก้ปัญหาของปัจเจกบุคคลซึ่งจะนำไปสู่การแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม จึงได้จัดโครงการพัฒนาจิตมาอย่างต่อเนื่อง
3.วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิต เช่น ศีล สมาธิ ปัญญา ความกตัญญู อิทธิบาท 4 ฯลฯ
3.2 เพื่อให้ผู้การรับอบรมได้ฝึกฝนภาคปฏิบัติด้วยการสมาทานศีล ปฏิบัติสมาธิภาวนาปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ
3.3 เพื่อให้ผู้ได้รับการอบรมมีเจตคติที่ดีต่อพระพุทธศาสนา การปฏิบัติสมาธิภาวนา และเกิดศรัทธามุ่งมั่นที่จะแก้ไขและพัฒนาตนเองให้ประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม
3.4 เพื่อให้ผู้รับการอบรมสามารถนำหลักธรรมไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น คุณภาพงานดีขึ้น ผลการเรียนดีขึ้น พฤติกรรมพัฒนาขึ้น สามารถลด ละเลิก อบายมุขได้


เยาวชนที่มาอบรมพัฒนาจิต  ณ  วัดวะภูแก้ว

เยาวชนที่มาอบรมพัฒนาจิต ณ วัดวะภูแก้ว

4.คุณธรรมที่ต้องการปลูกฝัง
4.1 ปัญญาสัมมาทิฏฐิ (มีความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริง แยกแยะผิดชอบชั่วดีได้)
4.2 สติสัมปชัญญะ
4.3 สมาธิ
4.4 ความกตัญญูรู้คุณบิดามารดา ครูอาจารย์ และผู้มีพระคุณ
4.5 ความรับผิดชอบ
4.6 ความมีระเบียบวินัย
4.7 ความอดทน
4.8 การตรงต่อเวลา
4.9 ความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภค
4.10 ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
4.11 รู้รักสามัคคี 


เยาวชนที่มาอบรมพัฒนาจิต  ณ  วัดวะภูแก้ว

เยาวชนที่มาอบรมพัฒนาจิต ณ วัดวะภูแก้ว

5.วิธีดำเนินการ
5.1 ภาคทฤษฎี 
การให้ความรู้ภาคทฤษฎีในเรื่องต่อไปนี้ 
- ความสัมพันธ์ระหว่างสมาธิและชีวิตประจำวัน 
- ประโยชน์ของสมาธิในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
- หลักการฝึกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนา (สัมมาสมาธิ) 
- หลักธรรมในพระพุทธศาสนา : ศีล 5 ความกตัญญู อิทธิบาท 4 กรรม ฯลฯ
- พุทธประวัติและประวัติพระอรหันตสาวก 
- คุณธรรมทั่วไป เช่น เด็กยุคใหม่ใฝ่ธรรมะ วัยรุ่นคุณธรรม เสพติดพิษมหันต์ ฯลฯ
5.2 ภาคปฏิบัติ 
การฝึกปฏิบัติสมาธิ : ปฏิบัติวันละ 4 ครั้ง ได้แก่ 
- ภาครับอรุณ (04.30 – 06.30 น.) : ทำวัตรเช้า เดินจงกรม นั่งสมาธิ 
- ภาคเช้า (08.30 – 11.30 น.) : ฝึกสมาธิในการอ่าน ฟังบรรยายธรรม เดินจงกรม นั่งสมาธิ 
- ภาคบ่าย (12.40 – 16.30 น.) : ฝึกสมาธิในการอ่าน ฟังบรรยายธรรม เดินจงกรม นั่งสมาธิ 
- ภาคค่ำ (18.00 – 21.30 น.) : แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทำวัตรเย็น เดินจงกรม นั่งสมาธิ
5.3 การเชื่อมโยงประสบการณ์ภาคฝึกฝนไปสู่การปฏิบัติจริง ในช่วงสุดท้ายของการอบรม ให้ผู้รับการอบรมทำความสงบเพื่อระลึกถึงพระคุณของบิดามารดา ผู้มีพระคุณ และครู-อาจารย์ สำรวจข้อบกพร่องของตนเอง และทำสัญญาใจ ตั้งปณิธานพัฒนาและปรับปรุงตนเอง 1 – 3 ข้อ เพื่อมอบให้บิดามารดา หรือผู้ปกครองและอาจารย์ที่ปรึกษา

 


เยาวชนที่มาอบรมพัฒนาจิต  ณ  วัดวะภูแก้ว

เยาวชนที่มาอบรมพัฒนาจิต ณ วัดวะภูแก้ว 

6.กลุ่มเป้าหมาย
6.1 นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตร 3 วัน (หลักสูตรเด็กเล็ก)
6.2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 6, ปวช, ปวส. และอุดมศึกษา หลักสูตร 5 วัน 
7.ค่าใช้จ่ายในการอบรม
7.1 ค่าอาหาร 
หลักสูตร 3 วัน ไม่จัดเก็บค่าอาหาร 
หลักสูตร 5 วัน 50 บาท (ตลอดหลักสูตร)
7.2 ค่าตอบแทนวิทยากร 
หลักสูตร 3 วัน เฉลี่ยคนละ 30 บาท 
หลักสูตร 5 วัน เฉลี่ยคนละ 50 บาท 
เยาวชนที่มาอบรมพัฒนาจิต  ณ  วัดวะภูแก้ว

เยาวชนที่มาอบรมพัฒนาจิต ณ วัดวะภูแก้ว  

หมายเหตุ

: ใช้งบมูลนิธิสายธารธรรม และ งบบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา จ่ายค่าอาหารให้นักเรียน หลักสูตรเด็กเล็ก คนละ 110 บาท หลักสูตรเด็กโต คนละ 130 บาท

 

: หน่วยงานที่มีงบสนับสนุน เช่น อบจ. อบต. ฯลฯ จ่ายค่าอาหารเติมจำนวน คือ หลักสูตรเด็กเล็ก 110 บาท หลักสูตรเด็กโต 180 บาท

Last Updated on Monday, 19 September 2016 04:16
 

ค้นหา (พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา แล้วกดปุ่ม Enter)

ร้านจักรวาลอ๊อกซิเย่น

Banner

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

Banner

เข้า Facebook ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว

Banner

แห่เทียนพรรษา 2558

Banner

ฐานิยปูชา 2556

Banner

www.thaniyo.net

Banner

ฐานิยปูชา 2555

Banner

เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

วัดป่าสาลวัน

Banner

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

palungdham.com

Banner

ฐานิยปูชา 2553

Banner

สำรวจความคิดเห็น

เหตุผล สำคัญที่สุด ในการเข้ารับการอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ?
 

แบบสำรวจความคิดเห็น

วัดวะภูแก้วควรปรับปรุงเรื่องใดมากที่สุด
 

แบบสำรวจ

พระสงฆ์ในทัศนะของท่าน ?
 

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านได้ที่สมุดเยี่ยม

Banner