Home เรื่องเล่าตอนเข้าค่าย ประโยชน์ของการพัฒนาจิต
ประโยชน์ของการพัฒนาจิต
Saturday, 03 December 2011 04:19

          การพัฒนาจิตในแนวทางที่เป็น  “มรรค”  คือ  มีสัมมาสติ  สัมมาสมาธิ  ดังที่กล่าวแล้วข้างต้น  ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง  สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก  (2535 : 31)  ได้กล่าวถึงอานิสงส์ของการทำสมาธิภาวนาไว้  4  อย่าง  คือ


 1)  การอบรมสมาธิเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบัน 
 2)  การอบรมสมาธิเพื่อญาณทัสสนะ  ความรู้ความเห็น
 3)  การอบรมสมาธิเพื่อสติสัมปชัญญะ
 4)  การอบรมสมาธิเพื่อสิ้นอาสวะคือกิเลสที่ดองจิตสันดานทั้งหลาย


        การปฏิบัติสมาธิในแนวทางของพระพุทธศาสนา  เน้น  “ปัญญา”  เป็นหลัก  เมื่อจิตมีพลังสติสัมปชัญญะมาก  จะก่อให้เกิดปัญญาในระดับต่าง ๆ  ได้แก่
         ปัญญาระดับสูง  การรู้เท่าทันกิเลส  ตัณหา  อุปาทาน  จนสามารถตัดอาสวกิเลสได้

         ปัญญาระดับกลาง  เป็นความชาญฉลาดทางอารมณ์  (EQ)  คือ  การรู้เท่าทันจิต  มีภูมิต้านทานต่อสิ่งยั่วยุและสิ่งกระทบต่าง ๆ  เมื่อมีสิ่งยั่วยุ  (จากภายในหรือภายนอกก็ตาม)  ให้ทำหรือพูดที่เป็นการเบียนเบียนตนเองและผู้อื่น  ประพฤติผิดทำนองคลองธรรม  สติสัมปชัญญะจะเป็นเสมือนห้ามล้อไม่ให้กระทำตามสิ่งยั่วยุนั้น  เมื่อเกิดความรัก  โลภ  โกรธ  หลง  แม้จะหยุดที่ใจไม่ได้  ก็สามารถหยุดกาย  วาจา  ไม่ให้กระทำผิดศีล  5  ได้  เมื่อเกิดปัญหาหรือความทุกข์ในชีวิต  เช่น  ความพลัดพราก  ความผิดหวังเสียใจ  หรือถูกกระทบด้วยโลกธรรมทั้งฝ่ายยินดี    (อิฏฐารมณ์)  และฝ่ายยินร้าย  (อนิฏฐารมณ์)  สามารถประคองจิตให้อยู่ในความเป็นกลาง  หรือควบคุมตนเองให้อยู่ในความเป็นปกติได้  แม้อาจมีความหวั่นไหวหรือกระเพื่อมบ้างก็เพียงเล็กน้อย  ไม่ยินดีหรือยินร้ายจนควบคุมตัวเองไม่ได้  หรือทนต่อความทุกข์ไม่ได้จนต้องหาที่พึ่งในทางที่ผิด  เช่น  มั่วอบายมุข  เสพสารเสพติด  หรือหาทางออกในทางที่ผิด  เช่น  ฆ่าตัวตาย


         ปัญญาระดับต้น  เป็นความชาญฉลาดทางสติปัญญา  (IQ)  ที่ใช้ในการเรียนและการงานต่าง ๆ  ทำให้ประสบผลสำเร็จสูง  มีความผิดพลาดน้อย


         โครงการอบรมพัฒนาจิตซึ่งจัดที่วัดวะภูแก้ว  อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา  ได้จัดอบรมให้แก่นักเรียนทั้งระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  นักศึกษาระดับอุดมศึกษา  ตลอดจนข้าราชการครู  ทหาร  ตำรวจ  เป็นเวลานานกว่า  10  ปี  จำนวนผู้เข้าอบรมกว่า  300  รุ่น  ประมาณ  100,000  คน  จากการประเมินผลการอบรม  ผู้รับการอบรมเฉลี่ย  90%  ได้รับประสบการณ์ในทางบวก  ได้ประโยชน์จากการอบรมในระดับสูงจากการศึกษาประสบการณ์ที่ผู้เข้ารับการอบรมเขียนถ่ายทอดความรู้สึกที่ได้รับจากการอบรม  พบว่าผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาสติปัญญาได้มาก  ตั้งแต่ปัญญาระดับต้นถึงปัญญาระดับกลาง  กล่าวคือ


          - นักเรียน  นักศึกษา  ที่เรียนอ่อน  มีผลการเรียนดีขึ้น  บางคนสามารถยกระดับการเรียน  จากเรียนอ่อนเป็นเรียนเก่งในระดับต้น ๆ  ได้บางคนเคยสอบตกหมดทุกวิชา  ก็สามารถสอบผ่านทุกวิชาได้หลังการอบรมเพียง  2-3  เดือน  ส่วนผู้ที่เรียนเก่งอยู่แล้ว  ยิ่งมีผลการเรียนที่โดดเด่นยิ่งขึ้น  ทั้งนี้เนื่องจากมีสมาธิในการเรียนดีขึ้น
          - การประกอบกิจการงานต่าง ๆ  ประสบผลสำเร็จสูงขึ้น
          - สามารถแก้ไขพฤติกรรมที่เป็นปัญหาได้  เช่น  การมั่วอบายมุข  การประพฤติผิดทำนองคลองธรรม  การใช้สารเสพติด  ฯลฯ
          - เกิดสำนึกทางคุณธรรม  เช่น  มีศรัทธาในพระรัตนตรัย  ความกตัญญู  ความรับผิดชอบต่อครอบครัว  หน้าที่การงานและสังคม
          - มีความมั่นคงทางจิตใจมากขึ้น  มีความเข้มแข็ง  อดทนต่อความทุกข์และสิ่งยั่วยุที่จะชักนำไปในทางที่ผิด  พึ่งตนเองได้มากขึ้น  ไม่หาที่พึ่งในทางที่ผิด  เมื่อมีปัญหา  ใช้สติปัญญาในการแก้ไข  ไม่คิดฆ่าตัวตาย  หรือพึ่งอบายมุข

                             ฯลฯ

 

บรรณานุกรม


สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 
ศีล สมาธิ ปัญญาในพระพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์, 2535.


 

ค้นหา (พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา แล้วกดปุ่ม Enter)

ร้านจักรวาลอ๊อกซิเย่น

Banner

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

Banner

เข้า Facebook ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว

Banner

แห่เทียนพรรษา 2558

Banner

ฐานิยปูชา 2556

Banner

www.thaniyo.net

Banner

ฐานิยปูชา 2555

Banner

เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

วัดป่าสาลวัน

Banner

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

palungdham.com

Banner

ฐานิยปูชา 2553

Banner

สำรวจความคิดเห็น

เหตุผล สำคัญที่สุด ในการเข้ารับการอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ?
 

แบบสำรวจความคิดเห็น

วัดวะภูแก้วควรปรับปรุงเรื่องใดมากที่สุด
 

แบบสำรวจ

พระสงฆ์ในทัศนะของท่าน ?
 

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านได้ที่สมุดเยี่ยม

Banner