Home เรื่องเล่าตอนเข้าค่าย เชิญชม วิดีโอ งานวิสาขบูชา พุทธบารมี งานบุญยิ่งใหญ่ สุขใจใกล้ธรรม ประจำปี 2558
เชิญชม วิดีโอ งานวิสาขบูชา พุทธบารมี งานบุญยิ่งใหญ่ สุขใจใกล้ธรรม ประจำปี 2558
Tuesday, 12 May 2015 02:05

 
 

         คณะกรรมการการจัดงานวิสาขบูชา พุทธบารมี ได้จัดงานวิสาขบูชา พุทธบารมี ประจำปี 2558 ที่จังหวัดนครราชสีมา ในระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม 2558 - วันที่ 9 มิถุนายน 2558 โดยมี พลโธธวัช สุกปลั่ง แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จำนวน 9 พระองค์ ที่อัญเชิญมาจาก 4 ประเทศ ไปประดิษฐานในงานวิสาขบูชา พุทธบารมี
 
 
 
     สำหรับงานวิสาขบูชา พุทธบารมี ทางกองทัพภาคที่ 2 และคณะสงฆ์ในจังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียง ได้กราบไหว้สักการะ เพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิต
 
 
 
 
            นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการอริยสัจ 4 ความจริงอันยิ่งใหญ่ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนและเยาวชนได้ร่วมศึกษาเรื่องราวของอริยสัจ 4 ศาสตร์ แห่งเหตุและผล หนทางแห่งการดับทุกข์ รวมทั้งยังได้ร่วมกันสร้างบารมี ทั้งการปิดทองพระพุทธบาทสี่รอยจำลอง ปิดทองพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ 9 องค์ 9 วัด และร่วมถวายแผ่นโพธิ์ทอง
 
 
 
 
 

 

ตอนที่ 1 พระคาถาพาหุง

 

 ตอนที่    2

 

 

 

 ตอนที่   3อริยสัจ 4 ความจริงอันยิ่งใหญ่ 

 
 
 ทุกข์ 

1. ทุกข์ คือ สภาพที่ทนได้ยาก ภาวะที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ สภาพที่บีบคั้น ได้แก่ ชาติ (การเกิด) ชรา (การแก่ การเก่า) มรณะ (การตาย การสลายไป การสูญสิ้น) การประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รัก การพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รัก การปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่สมหวังในสิ่งนั้น กล่าวโดยย่อ ทุกข์ก็คืออุปาทานขันธ์ หรือขันธ์ 5

 

 


 

 
 

สมุทัย  
2. สมุทัย คือ สาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ ได้แก่ ตัณหา 3 คือ กามตัณหา-ความทะยานอยากในกาม ความอยากได้ทางกามารมณ์, ภวตัณหา-ความทะยานอยากในภพ ความอยากเป็นโน่นเป็นนี่ ความอยากที่ประกอบด้วยภวทิฏฐิหรือสัสสตทิฏฐิ และ วิภวตัณหา-ความทะยานอยากในความปราศจากภพ ความอยากไม่เป็นโน่นเป็นนี่ ความอยากที่ประกอบด้วยวิภวทิฏฐิหรืออุจเฉททิฏฐิ

 
 
 
นิโรธ  

3. นิโรธ คือ ความดับทุกข์ ได้แก่ ดับสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ กล่าวคือ ดับตัณหาทั้ง 3 ได้อย่างสิ้นเชิง

 

 

มรรค  
4. มรรค  คือ แนวปฏิบัติที่นำไปสู่หรือนำไปถึงความดับทุกข์ ได้แก่ มรรคอันมีองค์ประกอบอยู่แปดประการ คือ 1. สัมมาทิฏฐิ-ความเห็นชอบ 2. สัมมาสังกัปปะ-ความดำริชอบ 3. สัมมาวาจา-เจรจาชอบ 4. สัมมากัมมันตะ-ทำการงานชอบ 5. สัมมาอาชีวะ-เลี้ยงชีพชอบ 6. สัมมาวายามะ-พยายามชอบ 7. สัมมาสติ-ระลึกชอบ และ 8. สัมมาสมาธิ-ตั้งใจชอบ ซึ่งรวมเรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่า "มัชฌิมาปฏิปทา" หรือทางสายกลาง

 

 

 

มรรคมีองค์ 8 


 

 
Last Updated on Tuesday, 12 May 2015 03:09
 

ค้นหา (พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา แล้วกดปุ่ม Enter)

ร้านจักรวาลอ๊อกซิเย่น

Banner

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

Banner

เข้า Facebook ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว

Banner

แห่เทียนพรรษา 2558

Banner

ฐานิยปูชา 2556

Banner

www.thaniyo.net

Banner

ฐานิยปูชา 2555

Banner

เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

วัดป่าสาลวัน

Banner

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

palungdham.com

Banner

ฐานิยปูชา 2553

Banner

สำรวจความคิดเห็น

เหตุผล สำคัญที่สุด ในการเข้ารับการอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ?
 

แบบสำรวจความคิดเห็น

วัดวะภูแก้วควรปรับปรุงเรื่องใดมากที่สุด
 

แบบสำรวจ

พระสงฆ์ในทัศนะของท่าน ?
 

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านได้ที่สมุดเยี่ยม

Banner