Home จิตวิญญาณ พิจารณาโลกตามความเป็นจริง
พิจารณาโลกตามความเป็นจริง
Sunday, 03 May 2009 02:18

พระพุทธเจ้าสอนศาสนาเพื่อมุ่งวัตถุประสงค์อันใด
ก่อนที่จะได้ฟังธรรม ก่อนอื่นขอแสดงความยินดีที่พระคุณเจ้าและญาติโยมทั้งหลายได้อุตส่าห์พยายามเดินทางมาเยี่ยมเยียนเพื่อเป็นการแสดงซึ่งความเมตตาและความรัก โดยวิสัยของพระพุทธเจ้าแล้ว พระองค์สอนให้เราทั้งหลายมีความรัก มีความนับถือ มีความเคารพซึ่งกันและกัน เพราะอาศัยสัญชาตญาณของมนุษย์เป็นผู้มีจิตใจสูงพอที่จะเผื่อแผ่ความสุขไปยังสัตว์เดรัจฉานและสิ่งที่มีชีวิตได้ด้วย พระพุทธเจ้าจึงบัญญัติบทเมตตา ให้เราเจริญว่า สัพเพ สัตตา สุขิตา โหนตุ สัตว์ทั้งหลายผู้เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันหมดทั้งสิ้น จงเป็นผู้มีสุขกายสุขใจ อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกัน ทุกตัวตนจงมีสุข รักษาตนให้พ้นภัยทั้งสิ้นเถิด นี่เป็นความปรารถนาและเป็นพุทธประสงค์

ถ้าเราจะมีปัญหาถามตัวเองว่า พระพุทธเจ้าสอนศีลธรรม สอนศาสนา เพื่อมุ่งวัตถุประสงค์อันใด ถ้าเราจะยกศีล ๕ ข้อมาพิจารณาแล้วถือเป็นคำสั่ง เราก็จะได้ความว่า พระพุทธเจ้าสั่งเราว่าอย่าฆ่ากันนะ อย่าเบียดเบียนกันนะ อย่าข่มเหงรังแกกันนะ พึงรักใคร่นับถือกัน ปรารถนาดีต่อกัน คำสอนของพระพุทธเจ้าก็ขึ้นบทต้น ถ้าเราใช้สติปัญญาพิจารณาหน่อย เราก็จะได้ความว่า พระพุทธเจ้าทรงหวังดีต่อมวลมนุษยโลกทั้งสิ้น โดยให้มนุษยโลกทั้งหลายจงปราศจากการเบียดเบียนข่มเหงรักแกซึ่งกันและกัน ให้มีความรักใคร่นับถือกัน อันนี้เป็นวัตถุประสงค์ในเบื้องต้น

พระประสงค์ในเบื้องปลาย ก็เพื่อให้มนุษย์ทั้งหลายผู้มีจิตใจสูง นอกจากจะบำเพ็ญคุณงามความดีเพื่อประโยชน์ในปัจจุบันและสัมปรายภพ ยังมีอุบายวิธีอบรมสั่งสอนให้ปฏิบัติเพื่อดำเนินไปสู่ความพ้นทุกข์ คือ ทำกาย วาจา และใจให้บริสุทธิ์สะอาด จนสำเร็จคุณธรรมขั้นพระอรหันต์ สำเร็จพระนิพพานเป็นที่สุด อันนี้เป็นวัตถุประสงค์อันสูงสุดของพระพุทธเจ้าที่ทรงประทานไว้

Last Updated on Sunday, 03 May 2009 02:18
 

ค้นหา (พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา แล้วกดปุ่ม Enter)

ร้านจักรวาลอ๊อกซิเย่น

Banner

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

Banner

เข้า Facebook ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว

Banner

แห่เทียนพรรษา 2558

Banner

ฐานิยปูชา 2556

Banner

www.thaniyo.net

Banner

ฐานิยปูชา 2555

Banner

เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

วัดป่าสาลวัน

Banner

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

palungdham.com

Banner

ฐานิยปูชา 2553

Banner

สำรวจความคิดเห็น

เหตุผล สำคัญที่สุด ในการเข้ารับการอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ?
 

แบบสำรวจความคิดเห็น

วัดวะภูแก้วควรปรับปรุงเรื่องใดมากที่สุด
 

แบบสำรวจ

พระสงฆ์ในทัศนะของท่าน ?
 

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านได้ที่สมุดเยี่ยม

Banner