บันทึกวัดวะภูแก้ว Print
Sunday, 13 September 2009 12:41

บันทึกวัดวะภูแก้ว

• พ.ศ. 2523

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เริ่มดำเนินการก่อสร้างวัดวะภูแก้ว

• 15 – 21 ตุลาคม 2532

จัดอบรมครูรุ่นแรก เป็นครูในเขตการศึกษา 11 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ) ที่รับผิดชอบงานปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน

• 7 – 11 ตุลาคม 2533

จัดอบรมนักเรียนรุ่นแรก เป็นนักเรียนโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา

• 25 กันยายน 2538

 

• 20 มกราคม 2541

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย วางศิลาฤกษ์ “อาคารบูรพาจารย์” (อาคารที่พักผู้เข้ารับอบรม)

• 20 มกราคม 2542

นายสุรัฐ ศิลปอนันต์ ปลัดกระทรงศึกษาธิการ เปิดป้าย “ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ กระทรวงศึกษาธิการ” นับเป็นศูนย์ที่ 2 ของประเทศ

• 12 กุมภาพันธ์ 2544

ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา

• 5 – 10 กันยายน 2545

จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มสนใจ สู้ภัยยาเสพติด รุ่นแรก

• พ.ศ. 2545

จัดตั้งเป็น ศูนย์ครูภูมิปัญญาไทยด้านการพัฒนาจิต (สภาการศึกษา)

• 20 – 21 พฤศจิกายน 2548

จัดสอบธรรมศึกษาตรี รุ่นแรก

• 27 กุมภาพันธ์ 2550

มหาเถรสมาคม ประกาศตั้งเป็น สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด

• 25 กุมภาพันธ์ 2551

กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศให้วัดวะภูแก้วเป็น “หน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา”


หลวงพ่อพุธ ฐานิโย  ผู้เริ่มดำเนินการก่อสร้างวัดวะภูแก้ว

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย ผู้เริ่มดำเนินการก่อสร้างวัดวะภูแก้ว 

หลักสูตรการจัดอบรมพัฒนาจิต
• หลักสูตรอบรมเยาวชน
- ระดับ ป.4 – ป. 6 , ม. 1     3 วัน
- ระดับ ม. 2 ขึ้นไป            5 วัน
• หลักสูตรอบรมครู
- ครูวิถีพุทธ
- ครูผู้สอนพระพุทธศาสนา, คุณธรรม
- ครูทั่วไป
• หลักสูตรอบรมหน่วยงายราชการและภาคเอกชน      3-5 วัน (หรือตามความประสงค์ของผู้จัด)
สนใจเข้ารับการอบรม ติดต่อที่ ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม
โทร. 086-8722275,085-2009575

ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม
หน่วยงาน องค์กร และบุคคลที่ให้ทุนสนับสนุน
โครงการอบรมพัฒนาจิตเยาวชน

กองทุนพระภาวนาพิศาลเถร ให้ทุนสนับสนุนตั้งแต่ พ.ศ. 2532 – 2536 จำนวน 115,850 บาท (เฉพาะปี 2536 ส่วนปี 2532 – 2535 ไม่ได้เก็บข้อมูล)

มูลนิธิสายธารธรรม ในความอุปถัมภ์ของพระราชสังวรญาณ ให้ทุนสนับสนุนตั้งแต่ พ.ศ. 2537 - ปัจจุบัน

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) ให้ทุนผ่านมูลนิธิสายธารธรรม ให้ทุนสนับสนุนตั้งแต่ 15 กรกฎาคม 2548 – 19 กุมภาพันธ์ 2549 จำนวน 1,800,000 บาท

ภาคเอกชน : บริจาคผ่านมูลนิธิสายธารธรรม ในความอุปถัมภ์ของพระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย) และวัดวะภูแก้ว
รายนามผู้บริจาคต่อเนื่อง ในปัจจุบัน
1.คุณอนงค์ ฮุนตระกูล     บริจาคเดือนละ 10,000 บาท
2.คุณกัลยาณี ศรีนคร        บริจาคเดือนละ 10,000 บาท
3.คุณสาคร สุขศรีวงศ์       บริจาคเดือนละ 50,000 บาท (ปีละ 10 เดือนที่มีการอบรม)
4.บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด      บริจาคเดือนละ 50,000 บาท (ปีละ 10 เดือนที่มีการอบรม)
5.บริษัท บีเฮ้าส์ จำกัด (คุณภัทราฤดี พรประสิทธิ์ และคณะ)  บริจาคเดือนละ 30,000 บาท (ปีละ 10 เดือนที่มีการอบรม)
6.คุณภาวิช – ณิชชา ประพฤทธิพงษ์      บริจาคเดือนละ 5,000 บาท

การให้ทุนสนับสนุน
โครงการอบรมพัฒนาจิต ณ วัดวะภูแก้ว
ตั้งแต่ปี 2532 – 2551

สรุปผลการอบรมพัฒนาจิต
พ.ศ. 2532 – 2551

Last Updated on Tuesday, 15 September 2009 09:41